مخترع برتر استان مازندران

آقای مهندس حسینی مدیرعامل شرکت به عنوان مخترع برتر استان مازندران در راستای یکی از اختراعات شرکت سیستم های نهفته ایرانیان برگزیده شدند و از ایشان توسط استاندار محترم استان مازندران تقدیر گردید.