شرکت دانش بنیان

شرکت سیستم های نهفته ایرانیان در تاریخ 1393/8/10 از طرف معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان معرفی گردید.