مجوز فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شرکت سیستم های نهفته ایرانیان، مجوز فعالیت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را با رتبه  در سطح فناوری دریافت کرد.