دریافت رتبه چهارم در میان شرکت های انفورماتیک

شرکت سیستم های نهفته ایرانیان موفق به دریافت رتبه 4 در زمینه سیستم های اتوماسیون صنعتی و همچنین تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارشی در رتبه بندی بین شرکت های انفورماتیکی گردید.