آموزش نیروی تخصصی

این شرکت با بهرهگیری از متخصصین و اساتید با تجربه جهت ایجاد جهش تکنولوژیک و به روزرسانی علم و تجربیات کارشناسان شرکتها، اقدام به انتقال دانش فنی و برگزاری دورههای آموزشی عملی در زمینهی سیستمهای نهفته در مکان کارفرما یا مجری مینماید.

 

مزایای انتقال دانش و فناوری

 • عدم نیاز به استخدام کارشناسان جدید
 • به روزرسانی و افزایش توانایی و تجربه‌ی کارشناس موجود
 • کاهش هزینه و ریسک کسب دانش توسط کارشناسان شرکت
 • افزایش سرعت دستیابی به دانش و فناوریهای نوین و در نتیجه کاهش زمان طراحی و ورود محصول به بازار 

 

خدمات فنی مهندسی و انتقال دانش فنی در زمینه‌ی سیستم های نهفته

 • ·           طراحی مدار و نمونهسازی

  ·           برنامه نویسی

  ·           سیستم عاملهای نهفته

  ·           برنامه نویسی برای سیستم عامل نهفته

   

   

 • ·           طراحی مدار و نمونهسازی

  ·           برنامه نویسی

  ·           سیستم عاملهای نهفته

  ·           برنامه نویسی برای سیستم عامل نهفته

             ·           طراحی مدار

  ·           اصول طراحی

  ·           نرمافزارهای طراحی

  ·           اصول شبیهسازی

  ·           نرمافزارهای شبیهسازی

  ·           پردازش موازی

   

   

   

 • ·           طراحی مدار و نمونهسازی

  ·           پیادهسازی سختافزار

  ·           شبیهسازی

  ·           بهینهسازی

 • ·           Profiling

  ·           Soft Processors

  ·           Custom Instructions

  ·           پیاده سازی الگوریتم