راه اندازی شبکه و سرویس های شبکه

شبکهی کامپیوتری در یک شرکت یا سازمان، مهمترین بخش در جهت کسب و کار می باشد. از اینرو طراحی و پیادهسازی شبکه با کیفیت بالا و با هزینهی بهینه یک الزام برای شرکتها و سازمانهاست. شرکت ما با ارائهی راه کارهای جامع و مطابق با تکنولوژیهای روز دنیا، در تمامی مراحل طراحی و پیادهسازی بخشهای تجهیزات فعال (Active) و غیرفعال (Passive) سعی بر آن دارد همواره بهترین خدمات و پشتیبانی را ارائه نماید.

 

 نمونههایی از خدمات قابل ارائه توسط این شرکت:

  • مطالعه و شناخت شبکه مطابق با نیازهای کارفرما  
  • ارائهی خدمات مشاوره در طراحی و پیادهسازی  
  • نصب و پیادهسازی سختافزار و نرمافزارهای شبکه  
  • پشتیبانی و نگهداری شبکه