نرم افزار سفارشی

نوع فعالیت و فرایندهای اداری، خدماتی، تولیدی و مالی، شرکت به شرکت متفاوت بوده و هر شرکت بنا به نحوه‌ی عملکرد خود نیازهای خاص نرمافزاری خواهد داشت. بستههای نرمافزاری از آنجائیکه برای یک فرایند خاص و یا یک صنعت خاص طراحی گردیدهاند ، اغلب تمامی این نیازها را پوشش نمیدهند. از طرفی دیگر ممکن است که نرمافزاری برای نیاز خاص شرکت وجود نداشته و یا مشابه خارجی آن موجود باشد. در اين صورت ممكن است از لحاظ هزینه و يا پشتیبانی توجیه اقتصادي و يا اجرايي نداشته باشد. لذا تولید نرم افزار سفارشی بر اساس نیازها، بودجه و زمانبندی مشتری مناسبترین راه میباشد.

 

مزایای نرمافزارهای سفارشی این شرکت:

 • مطابقت کامل با خواستهها و نیازهای مشتری
 • استفاده از آخرين متدولوژیهای برنامهنويسي و مناسبترین تکنولوژیها
 • تحت وب و قابل دسترسي از هر مكان داراي اينترنت
 • قابلیت تغییر و افزودن امکانات و نیازهای آتی
 • قابليت تعريف و كنترل سطوح دسترسي بر اساس ساختار سازمان
 • امنيت مناسب و قابلیت استفاده از قفلهای سختافزاری
 • امكان گزارشگيري، فيلتر كردن اطلاعات، ارسال اطلاعات به ساير نرمافزارها

معایب نرمافزارهای سفارشی و راه حل ما:

 شايد يكي از مهمترين دلايلي که شرکتها از سفارش نرمافزارهای سفارشی و اختصاصی پرهیز مینمایند، مقدار هزینه و مدت زمان تولید آن باشد. از آنجايي كه نرم افزار برای یک شرکت خاص و یک هدف خاص طراحی میگردد و شركتهاي نرمافزاري امكان فروش مجدد آن را ندارند، روشن است كه هزینه توليد نرمافزار برای شرکتهای متوسط و کوچک بسیار سنگین خواهد بود. از این رو این شرکت با بهرهگیری از دانش فنی و داراییهای معنوی خود (موتورهای پیادهسازی، ماژولها و زیرسیستمهای از پیش طراحی شده) امکان کاهش هزینه و زمان تولید نرمافزار مورد نیاز سازمانها و صنایع مختلف تا حد بسیار زیادی را فراهم آورده است.

 

نمونههایی از سوابق ما به شرح زیر میباشد:

 

 • سامانه منابع الکترونیک  
  سامانه مدیریت آموزش الکترونیک 
 • نرمافزار مدیریت و تجمیع داده کنترلرهای صنعتی       
  سامانه انتخاب واحد LMS
  نرم افزار تایم شیت و حقوق و دستمزد
 • نرمافزار مدیریت و تبدیل اطلاعات ویتس
  نرم افزار آرشیو و تگ گذاری چندرسانه ای
 • اجرای پروژههای مانیتورینگ سامانههای صنعتی مبتنی بر وب
  نرم افزار گزارش گیری سامانههای صنعتی