صنایع: اتوماسیون، هوشمندسازی و کنترل صنعتی 

اگر صنعت کشور را به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم نماییم، امروزه هر یک از این بخشها با مشکلات عدیدهای روبرو میباشند. صنعت در بخش دولتی که عمدهی آن شامل صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و معادن میشود از لحاظ تجهیزات، قدیمی و فرسوده میباشد به گونهای که در بسیاری از واحدها میتوان حتی تجهیزاتی با عمر بیش از دو دهه یافت. علت بروز این مشکل، تحریمهای موجود، عدم وجود خدمات پس از فروش و تعمیر از سوی شرکتهای خارجی و قیمت بسیار بالای این تجهیزات میباشد. بخش خصوصی صنعت علاوه برمواجهه با این مشکل، در راستای طرح هدفمندی یارانهها با هزینههای بالای حاملهای انرژی نیز روبرو می باشد.

با توجه بر اینکه در تمامی صنایع، تجهیزات و دستگاههای کنترل و اتوماسیون صنعتی به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی میباشد؛ در این شرکت نسل جدید و بومی تجهیزات کنترل و اتوماسیون صنعتی بر پایهی فناوریهای نوین میکروالکترونیک، رایانه و فناوری اطلاعات ارائه میگردد که دارای مزایای زیر است:

 • قیمت پایین (تقریبا نصف) نسبت به نمونههای خارجی در راستای اقتصاد مقاومتی و کمک به شکوفایی صنایع داخلی     
 • دانش فنی کاملا بومی و در نتیجه قابلیت طراحی، ساخت، تولید، تعمیر و خدمات پس از فروش بدون وابستگی به شرکتهای خارجی در راستای مقابله با تحریمها      
 • طراحی کاملا داخلی و در نتیجه امنیت بالا در مقابل حملات سایبری به زیرساختهای مهم شهری، نظامی و صنعتی مانند استاکس نت     
 • هوشمند سازی تجهیزات صنعتی و فرایندهای تولید و در نتیجه افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای انرژی در راستای کمک به طرح هدفمندی یارانهها در صنعت   
 • قابلیت بالای صادرات به کشورهای همسایه به دلیل طراحی بر اساس استاندارهای جهانی و قیمت پایین تجهیزات و خدمات 

 

هدف این خدمت، طراحی و ساخت تجهیزات، ابزارها و نرم افزارهای صنعتی جهت کنترل و اتوماسیون صنعتی هوشمند مشتری میباشد. بر اساس نیاز و امکانات مشتری نتایج این خدمت به سه رده تقسیمبندی میشوند و در کنار هم میتوانند یک سامانه اسکادا را تشکیل دهند:

 • این رده به دلیل بیشترین کاربرد، از مهمترین محصولات این طرح میباشد. وظیفه این کنترلرها، کنترل و فرماندهی ادوات و دستگاههای صنعتی مانند موتورها، شیرهای الکترونیکی، کنداکتورها و کلیدهای صنعتی و ... میباشد. این دستگاهها شامل انواع مدارهای واسط   صنعتی مانند Ethernet، CAN، RS232، RS485، USB و ... بوده که قابلیت کنترل دیگر دستگاههای صنعتی و ارتباط با نرمافزارها و دستگاههای تجمیع داده را فراهم میسازد. همچنین این کنترلرها دارای انواع پورتهای ورودی و خروجی صنعتی دیجیتال و آنالوگ جهت دریافت اطلاعات یا ارسال فرامین میباشند.

 • وظیفهی این تجهیزات دریافت اطلاعات از انواع حسگرهای (Sensor) صنعتی و تجمیع و انتقال آنها به کنترلرهای صنعتی یا نرم افزارهای نظارت و کنترل می باشد. این تجهیزات قابلیت اتصال به انواع حسگرهای آنالوگ و دیجیتال صنعتی مانند  4-20mA، 0-10V، Namur، RTD، POT، CAN و ... را دارا بوده و با استفاده از انواع مدارهای واسط صنعتی مانند Ethernet، CAN، RS232، RS485، USB و ... اطلاعات را منتقل مینمایند.

 • معمولا در محیطهای صنعتی کوچک دو ردهی فوق جهت کنترل و اتوماسیون کافی میباشند ولی در محیطهای صنعتی متوسط و بزرگ وجود اتاق کنترل یا مراکز فرمان و نظارت ضروری میباشد. لذا نرمافزاهای مانیتورینگ و نظارتی ایجاد میشوند که اطلاعات جمعآوری شده از سامانههای تجمیع داده و حسگرها و همچنین وضعیت و شرایط کنترلرهای صنعتی را به صورت انواع نمودارها، گیجها و گرافها نمایش دهند. همچنین نرمافزارهای کنترلی امکان کنترل دستی یا هوشمند و خودکار تجهیزات را فراهم میآورند. نرمافزارهای پردازش و پایگاه داده نیز اطلاعات را جمعآوری، پردازش، طبقهبندی و ذخیره مینمایند

 

خروجیهای قابل ارائه طی این خدمت، محصولات سختافزاری و نرمافزاری کاملا بومی از هر سه رده بوده که حتی قابلیت ایجاد سامانههای اسکادا (SCADA) را نیز فراهم میآورد. با توجه به نیاز شدید صنعت نفت، ارائه این خدمات از سال 1390 آغاز شده است و طی دو سال تحقیق و توسعه نسل اول محصولات صنعتی مورد نیاز بخش های مختلف این صنعت ساخته شده است. هم اکنون این محصولات در حال تست و ارزیابی در صنایع نفت و گاز میباشند.

برخی دستاوردها و محصولات تا کنون:

 

 • کنترلرهای صنعتی با استفاده از میکروپروسسورهای بلادرنگ با انواع مدارهایواسط  Ethernet،  CAN، RS232، RS485، USB و ... با پروتکلهای صنعتی Modbus و CANOpen و ورودی/خروجیهای دیجیتال

 

 • کنترلرهای صنعتی با استفاده از میکروکنترلرهای بلادرنگ با انواع مدارهای واسط CAN، RS232، RS485، USB و ... با پروتکلهای صنعتی Modbus و CANOpen  وورودی/خروجی های دیجیتال

   


 • دستگاههای تجمیع داده به صورت ماژولار با قابلیت اتصال به انواع حسگرهای آنالوگ و دیجیتال صنعتی 4-20mA، 0-10V، Namur، RTD، POT، CAN و ...

   


 • دستگاههای تجمیع داده به صورت گسسته با قابلیت اتصال به انواع حسگرهای آنالوگ و دیجیتال صنعتی 4-20mA، 0-10V، Namur، RTD، POT، CAN و ...

   


 • نرمافزارهای مانیتورینگ

   

 • نرمافزارهای کنترلی و پردازش